Iggesunds engelska fabrik helt olycksfri under 2019

/ins Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington, England, hade inte en enda olycka som medförde frånvaro under hela 2019. En stark prestation, inte minst med tanke på att det är en arbetsplats i en tung processindustri med drygt 320 medarbetare.

David Inglesfield, Health and Safety Manager i Workington, menar att det inte är någon tillfällighet att bruket lyckas så bra år efter år. Det handlar om en tradition av systematiskt och proaktivt arbete för att skapa en olycksfri arbetsplats.

”Vi har byggt upp en säkerhetskultur under många år och jobbar hela tiden hårt för att hålla den vid liv”, säger David när han sammanfattar framgångsfaktorerna.

”Säkerhet är allas ansvar och något som man måste skapa engagemang kring, samtidigt som alla också måste ha mod att utmana osäkra beteenden. Arbetsmiljöfrågorna måste alltid vara högst upp på varje mötesagenda för att hållas vid liv.”

Andra viktiga ingredienser i fabrikens framgångar är att lära sig av incidenter, analysera dem och genomföra löpande kontroller som sedan leder till förbättringar. Arbetsplanering med inriktning på att säkerställa kontroll och uppföljning är ett viktigt inslag för fabriken i Workington, där Iggesund Paperboards kartong Incada tillverkas. 

”Man måste inse att det alltid finns ett behov av att förbättra sig och att man aldrig befinner sig på en acceptabel nivå”, understryker David Inglesfield.

I Iggesund Paperboards fabrik i svenska Iggesund, med cirka 800 medarbetare, skedde nio olyckor som medförde frånvaro under 2019.

”Workington är en bra förebild för konkret och framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Ett exempel är deras rutiner som säkerställer att utredningar efter en arbetsplatsolycka kommer igång omedelbart. Vi ser till att kontinuerligt lära av varandra för att förebygga olyckor på alla våra arbetsplatser”, säger Therese Rahm, kommunikationschef på Iggesund Paperboard.

Inom Holmen-koncernen, där Iggesund Paperboard ingår, bedrivs ett omfattande säkerhetsarbete med målet att uppnå en skadefri verksamhet för de anställda. En säker arbetsmiljö ligger ständigt högt på dagordningen och följs kontinuerligt upp på ledningsnivå. Samtliga enheter är certifierade enligt OHSAS 18001, vilket innebär att koncernen bedriver ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Alla bruk i koncernen förbereder eller är mitt uppe i övergången från OHSAS 18001 till det nya ledningssystemet ISO 45001, vilket bland annat innebär ökade krav på ledningens engagemang.

 

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

 

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

 

För mer information:

Therese Rahm, Communication Manager,

Iggesund Paperboard, +46 70 595 56 10,

therese.rahm@holmen.com

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications