Energiskog i norra England ger stadig inkomst och diversifiering

/INS. När Iggesund Paperboard i Workington beslutade sig för att investera i en biobränslepanna för att byta energikälla från fossil naturgas till bioenergi, började man omedelbart planera för sin framtida bränsleförsörjning. Grow Your Income är ett projekt som syftade till att engagera fler lokala bönder i att odla energiskog som kan användas som bioenergi för att driva bruket.

Iggesund har inledningsvis erbjudit långa indexreglerade kontrakt med de bönder som varit intresserade. Det brittiska miljödepartementet har pekat ut markerna i nordvästra England och Skottland som lämpliga för energiskogsodling. Landsbygdsbefolkningen i de här områdena lider av samma problem som i Sverige – de ungdomar som man hoppades skulle ta över gårdarna vill hellre bli make-up artister eller programledare i TV än att ta över fädernegården. Då har odling av energiskog visat sig vara en diversifiering av lantbruket som dessutom kräver måttliga arbetsinsatser eftersom Iggesunds erbjudande innefattar skörd och transport till bruket.

I Workington producerar Iggesund kartongmaterialet Incada, som bland annat används för konsumentförpackningar och har en stark ställning på den europeiska marknaden. Men trots att kartongfabriken har funnits i trakten sedan 50 år tillbaka har det tagit tid för en lokal uppslutning kring energiskogsodlingen.

“Det är något vi måste respektera berättar Neil Watkins, Alternative Fuels Manager, när han summerar de fyra år han arbetat med projektet. “Man kanske har drivit gården I generationer, och då är det inget lätt beslut att ta in en ny gröda. Men intresset växer, och just möjligheten att sprida riskerna, samtidigt som den sälg som vi förordar definitivt inte behöver de bästa jordarna.”

Hittills har bruket kunna räkna in 26,000 ton sälgflis i sin bränslemix, och det är mer än vad man hade räknat med när projektet startade. De närmaste åren kommer ytterligare odlare att komma till, med ökande volymer som följd.

“Om något år kommer de planteringar som vi initierat att öka på volymerna kraftigt”, säger VD Ulf Löfgren, som en gång initierade projektet. “Från 2016 och framåt förväntar vi oss ännu högre inleveranser.”

Grow Your Income kom till när Iggesunds kartongfabrik i Workington över en natt bytte energikälla, från fossil naturgas till bioenergi. Företaget investerade 1,1 miljarder kr för att bygga en biobränslepanna som startade 2013. Övernatt minskade utsläppen av fossil koldioxid till nästan noll, en minskning som motsvarade att ta 65 000 bilar av vägen.

Tidigare energiskogsprojekt I norra England har misslyckats på grund av svårigheterna att förutse kostnader för skörd och transport. Priserna för biomassan har verkat rimliga, men när var och en ska skörda och transportera till en leveranspunkt har kostnaderna rusat och därmed minskat, eller rentav raderat ut bondens förtjänst.

Det var här Iggesund Workington såg möjligheter. Företaget har redan en avverkningsservice och dessutom en väl etablerad logistik för transport av råvara till bruket. Iggesund är dessutom del av Holmen, en av Europas mer framträdande skogsindustrigrupper, så kunskap och erfarenhet var ingalunda en bristvara.

“Vi ger råd, skaffar finansiellt stöd för etablering av nya odlingar, skördar och transporterar– allt baserat på långa kontrakt”, berättar Neil Watkins.

Iggesund Paperboard har varit en av de större arbetsgivarna I Workington sedan slutet av 1980-talet. Sedan millennieskiftet har företaget investerat nära 200 miljoner pund i att modernisera och utveckla fabriken. För tre år sedan gjorde Iggesund en av sina mindre investeringar i trakten – man planterade energiskog på 10 hektar mark som omger bruket. Första skörden blir i oktober 2016.

“Vi visar gärna att vi tror på det här och dessutom behöver vi en demonstrationsanläggning,” slutar Neil Watkins. “Och vi räknar med att tjäna pengar på odlingen också.”

Bildtext 1: Neil Watkins, Alternative Fuels Manager, Iggesund Paperboard © Iggesund

Bildtext 2: Steven Clarke, bonde I Keswick I norra England, valde att diversifiera genom att plantera energiskog I samarbete med Iggesund Paperboard. Sämre marker kan ge bra avkastning med energiskog, särskilt som Iggesund Paperboards biobränslepanna kan förvandla flisen till grön energi.© Iggesund

Bildtext 3: Åkrarna runt kartongfabriken I Workington är fyllda av energiskog som ska skördas I oktober 2016.© Iggesund
Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications