Marknadskrav en allt viktigare drivkraft i hållbarhetsarbete

/ins Myndighetskrav har varit den största pådrivaren på miljöarbetet inom processindustrin de senaste 60 åren. Men varumärkesägare med hög hållbarhetskompetens är i dag en viktig kraft, genom allt högre krav på sina underleverantörer – i alla delar av hållbarhetsspektrat.

– Hållbarhetsfrågorna har hamnat i fokus och kommer att stanna där, dessutom ser vi att intresset och kompetensen inom hållbarhet hos våra kunder ständigt ökar, konstaterar Iggesund Paperboards hållbarhetschef Johan Granås när han summerar företagets hållbarhetsarbete under 2019.

– Därför är det väldigt roligt att kunna konstatera att vi tagit flera bra steg i rätt riktning under året, fortsätter han.

Iggesunds båda kartongbruk, i Iggesund i Sverige och i Workington, England, redovisar framsteg i minskad klimatbelastning, minskad vattenanvändning och dessutom ett framgångsrikt säkerhetsarbete under året.

På bruket i engelska Workington slogs rekord för produktionen av Incada 2019, samtidigt som man lyckades ta sig genom hela året utan en enda timmes frånvaro på grund av arbetsrelaterade olyckor.

– Ett fantastiskt gott systematiskt arbete med arbetsmiljö och säkerhet under många år som betalar sig! Workingtons nollresultat för 2019 är en inspiration och ledstjärna för alla våra arbetsplatser, berömmer Johan Granås, hållbarhetschef för Iggesund Paperboard.

Vad det gäller klimatavtryck har Iggesund Paperboard sedan 2012 investerat nära fyra miljarder kronor i utveckling och omläggning av fabrikernas energisystem, från fossila bränslen till biobränslen. Något som gett resultat. Fabrikerna drevs under 2019 med mer än 90 procent bioenergi och fortsätter därmed producera förpackningskartong med mycket låga fossila koldioxidutsläpp.

Vårt långsiktiga mål är att bli helt fossilfria och vi har kommit långt, menar Johan Granås.

Under 2019 lyckades Iggesunds Bruk minska energiförbrukningen med cirka 90 GWh, motsvarande energiförbrukningen hos 3 500 svenska villor. Det gav en siffra på 98,6 procent bioenergianvändning i produktionen av Invercote vilket i sin tur ger en god minskning av koldioxidutsläppen från fabriken.

Teknik, maskiner och utrustning är inte allt, det har det senaste året visat. Iggesunds Bruk har arbetat med att återföra både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av olika handlingar tillbaka till de operatörer som styr energidelen av fabriken, och det har gett resultat.

– Vi har alltid sagt att det är inte är de stora maskinerna som tillverkar kartongen, det är människorna. Och med det tänkandet har vi tagit oss an även växthusgasutsläppen, kommenterar Johan Granås.

– Vi är oerhört stolta över det engagemang som vår personal visar i dessa frågor. Vi har genomfört utbildningsaktiviteter för att höja medvetenheten, sedan har så klart de senaste årens klimatdebatt skapat ett ökat fokus på dessa frågor, konstaterar Granås.

– Men även om de stora stegen är tagna och fortsatt minskning av de fossila utsläppen blir allt mer komplicerat ju närmare vi kommer 100 procent så finns det bara en väg för oss och det är framåt, understryker han.

Klimatbelastningen kommer inte endast från fabrikerna, transporter har blivit en allt viktigare hållbarhetsfråga för Iggesund Paperboard. Både Invercote och Incada har för branschen låga koldioxidavtryck från produktionen, vilket i sin tur gör att transporten till kunderna får stort genomslag på den totala belastningen. Kunder i både Asien och Amerika ställer sig frågan om det kan vara klimatmässigt riktigt att transportera kartong från Sverige till Japan eller USA.

– Idag visar beräkningar att så är fallet men i takt med att andra fabriker ställer om till mer bioenergi så måste vi minska transportutsläppen för att bevara vårt försprång, förklarar Johan Granås och betonar att Iggesund arbetar med att finna transportalternativ som sänker emissionerna ytterligare i nära samarbete med sina leverantörer på logistikområdet.

När det gäller vattenanvändning pågår omfattande projekt vid båda fabrikerna. Vid Iggesunds bruk lyckades man kapa vattenanvändningen förra året med omkring tio procent, men är inte nöjda än.

– På Iggesunds Bruk har vi mer att göra när det gäller vattenreduktion. Att vi historiskt haft en relativt hög vattenanvändning har nog berott på att vi under drygt 100 år aldrig haft några produktionsstörningar på grund av vattenbrist. Vi är välsignade med att finnas i ett område med god tillgång på vatten.

Båda Iggesunds kartongfabriker tar nu krafttag även på detta område och räknar med att de pågående projekten ska kunna leda större minskningar i 2020 års bokslut.

– Under 2020 kommer vi jobba vidare med våra nyckelområden inom hållbarhet –  hälsa, klimat och vatten – för att fortsätta leva upp till marknadens högt ställda hållbarhetskrav, lovar Johan Granås avslutningsvis.

 

Bildtext: Att minska vattenanvändningen är en prioriterad uppgift för Iggesund Paperboards bruk i Sverige och England, säger Johan Granås, hållbarhetschef vid Iggesund Paperboard.

 

Iggesund

 

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

 Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

 

För mer information:

Iggesund Paperboard

Therese Rahm, Communication Manager,

Iggesund Paperboard, +46 70 595 56 10,

therese.rahm@holmen.com

www.iggesund.com

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications