New renovation technique for VA-pipes

PRESSMEDDELANDE
24 mars 1995
Ny renoveringsteknik för VA-ledningar
håller trafiken flytande

Alla har någon gång råkat ut för gatu- arbete i samband med renovering eller
byte av gamla VA-ledningar. Gator grävs upp, maskiner bullrar och trafikflödet utsätts för långvariga störningar. Nu
har det svenska byggföretaget, NCC,
tagit fram ett system för renovering
av gamla VA- och gasledningar, som i princip eliminerar behovet av uppgrävningar. Istället för att byta ut
gamla rör, kläs insidan med ett nytt
rör eller förses med ett foder, som effektivt tätar läckage. Systemet
möjliggör ett snabbt utförande av renoveringsarbeten. Samtidigt görs betydande kostnadsbesparingar eftersom
minimal bemanning och utrustning behövs.

NCCs renoveringssystem består av ett antal lösningar, som alla utgår från att renovera VA-ledningar på ett enkelt och miljömässigt skonsamt sätt.
- Vi använder olika metoder beroende på det problem som uppstått, kommenterar Lars Webering, entreprenadingenjör vid NCC. Systemet kan användas för alla typer av VA- och gasledningar.
Den vanligaste renoveringsmetoden är ”slip-lining”. Insidan av den gamla ledningen fodras med ett PEH-, PVC-, rostfria stål- eller GAP-rör. Dessa skumsvetsas ihop och förs sedan in i den gamla ledningen via nedstignings-
brunnar.

Rörspräckning
En annan metod, som används i de fall där rörets dimensioner måste behållas, ökas eller där rören drabbats av svår utvändig korrosion, är rörspräckning. Metoden bygger på att den gamla ledningen spräcks sönder för att ge plats åt en ny.
I gamla vattenledningsnät där invändig korrosion är ett problem, rensas först röret ordentligt innan det isoleras med cementbruk, som centrifugalsprutas på rörväggen. Cementbruksisoleringen förebygger framtida invändiga korrosionsangrepp på ledningen och återställer dess ursprungliga kapacitet och hydrauliska funktion.
Enligt Lars Webering, är ”flexible-lining” den mest kost- nadseffektiva och snabbaste av de olika renoverings-metoderna.
- Ett härdplastindränkt, prefabricerat foder, en sk strumpa, krängs in i ledningen mellan två nedstignings- brunnar. Strumpan expanderas med hjälp av tryckluft eller vatten och härdas till en permanent, böjstyv plastledning, som har en högre genomströmningshastighet och bättre håll-fasthet än det gamla röret, säger han.

Löser många problem
För rör som drabbats av inläckage är foginjektering av skarvar en lämplig åtgärd. Ett gelmaterial, oftast polyuretan injekteras i fogarna där den härdas och binds när den kommer i kontakt med vatten.
NCCs tätningssystem kan också användas för att lösa andra problem än bara läckande rör. Dålig vattenomsättning är ett vanligt problem som ofta leder till undermålig vatten- kvalitet. Problemet orsakas av överdimensionerade rör men genom att föra in ett mindre, helsvetsat PE-rör i det gamla minskas ledningsdimensionerna, vilket ger ökad vattenomsättning.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsbolag och är verksamt framför allt i Sverige. Internationellt
bygger NCC stora anläggningsprojekt på utvalda marknader.
I Sverige är NCC ledande inom väg- och anläggningsområdet.
NCC-koncernen omsätter drygt 17 miljarder kronor årligen och har ca 15.000 medarbetare fördelade på fem affärs- områden: NCC Anläggning, NCC Hus, NCC Produktions- anläggningar, NCC Fastigheter och NCC Invest.


Bildtext 1:
Det är drygt 40 meter mellan nedstigningsbrunnarna. Personalen i Inpipe-bilen med all utrustning, ser till att strupman löper fritt ner i inmatningshålet.

Bildtext 2:
I den andra brunnen finns personal som tar emot Inpipe-strumpan, som består av armerad glasfiber indränkt i ett speciellt slags harts. Så småningom härdas strumpan till ett nytt rör.För ytterligare information kontakta:
NCC Anläggning
Lars Webering, entreprenadingenjör
Domnarvsgatan 7
163 53 Spånga
Sverige
Tel: 08 621 02 25
Fax: 08 621 09 09


Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications