News agency of Swedish trade and industry opens a service office in south Sweden

Den sedan drygt 20 år väletablerade svenska nyhetsbyrån International News Service - INS AB har inlett ett samar-bete med nystartade IDEON Business Center i Lund. Avtalet innebär bl.a. att den uppdragsfinansierade nyhetsby-rån etablerar ett lokalt servicekontor för i första hand forskningsbyns när-mare 200 företag.

- Södra Sverige och Öresundsregionen blir allt intressantare tack vare sin dynamik och utvecklingsoptimism. Genom etable-ringen ska det bli lättare för regionens företag att med hjälp av nationell och internationell strategisk pressbearbetning i kombination med lokala PR-insatser visa att respektive företag finns och har intressanta produkter eller tjänster att erbjuda olika marknader och kundgrupper, säger Fredrik Ljungberg, VD för INS.

Ett viktigt verktyg i arbetet blir nyhetsbyråns globalt täckan-de mediadatabas med drygt 32 000 mediatitlar och hundratusen-tals redaktörsnamn i 160 länder representerande drygt 300 olika målgrupper.

INS är svensk partner i The Worldcom Group (www.worldcomgroup.com) vilka genom globala partners på 125 platser är världens största PR-nätverk.

För närmare information kontakta:
Fredrik Ljungberg, VD för International News Service - INS AB
Polygonvägen 77, 187 14 Täby
Direkttelefon: 08-630 22 72
Mobil: 070-680 25 63
Fax: 08-630 08 61
E-post: fredrik@ins.se
Webbplats: www.ins.sePress release images


News agency of Swedish trade and industry opens a service office in south Sweden

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.