Varje vätska har ett fingeravtryck – och nu kan det mätas i realtid

Med hjälp av ny analysteknik, baserad på radiovågor och utvecklad av det finska hightech-bolaget Collo, kan man nu fortlöpande övervaka tillståndet för alla vätskor i industriella processer – suspensioner, hartser, lim, ytbeläggningar, emulsioner, öl, vatten och andra vätskor.

Collos teknik baseras på en elektromagnetisk resonator som sänder ut ett kontinuerligt radiofrekvensfält i vätskan. Signalen reagerar på interferenser orsakade av olika komponenter, kemikalier och faser i vätskan. Analysatorn varnar omedelbart om processen störs på något sätt, så att den kan justeras utifrån onlinebaserad data.

"Våra sensorer kan placeras var som helst i processen för att optimera exempelvis användningen av råmaterial och kemikalier i de kritiska processtegen", berättar Matti Järveläinen, VD och grundare av Collo. "Vår analysator övervakar processen fortlöpande, till skillnad från manuella prover som ger en försenad ögonblicksbild av den processtatus som förelåg vid en viss tidpunkt. Fördelen med realtidsövervakning är att man slipper gissa när man justerar processen, vilket i sin tur leder till att man kan spara mycket i kemikalier, material, energi och tid."

Brygg bättre öl

Collos analysator mäter åtta unika parametrar i vätskan, vilka tillsammans utgör vätskans fingeravtryck. Om dessa egenskaper förändras under processen, till exempel om oönskade fasta partiklar bildas eller om den kemiska balansen påverkas negativt, visar analysatorn dessa förändringar så att korrigerande åtgärder kan vidtas omedelbart.

"För första gången någonsin kan man nu analysera förändringar i valfri vätska i realtid med hjälp av vår radiovågsteknik som penetrerar även vätskor med hög torrhalt", säger Järveläinen. "Ett bryggeri är ett bra exempel på en process där fasta ämnen blandas ut i vätska och åtföljs av en rad kritiska steg som alla måste optimeras för att kvaliteten ska bli jämn. Det är nu möjligt att mäta dessa kritiska steg i realtid med en och samma teknik."

Till skillnad från vanliga mätmetoder mäter Collo inte bara vätskorna utan kombinerar data med hjälp av avancerade analyser för att tillhandahålla användbar information som förbättrar processens prestanda. För att resultatet ska bli optimalt anpassas analyserna för varje typ av vätska.

"Efter anpassning kan samma system reproduceras i liknande processer", förklarar Järveläinen. "Detta är särskilt fördelaktigt för kunder som har många identiska vätskeprocesser, eftersom de då kan uppnå betydande skalfördelar med Collo. Analysatorn kräver väldigt lite underhåll eftersom sensorn inte är känslig för smuts och inte behöver rengöras."

Mindre spill och färre reklamationer

Eftersom Collos teknik visar realtidsmätningar kan processen fortlöpande justeras utifrån resultaten.

"Fördelen med denna fortlöpande kvalitetskontroll är att processavvikelser identifieras direkt när de uppstår, innan de orsakar problem i processen eller påverkar prestandan negativt", säger Mikko Tielinen, försäljningschef. "Om man upptäcker problemet för sent kan det eskalera och bli mycket dyrare att åtgärda."

Till exempel kräver hartsblandningar, som används i processer för att isolera elektriska komponenter, att viskositetsnivån är korrekt. Om de kritiska stegen kan analyseras online blir processen stabilare, vilket leder till mindre spill och till att färre felaktiga komponenter skickas till kunderna.

"När man använder Collos analysator ser man när vätskan har rätt egenskaper och när justeringar krävs", säger Tielinen. "Det betyder att man inte behöver tillsätta mer råmaterial än vad som krävs, eller lägga tid och energi på att blanda vätskan längre än nödvändigt för att man inte är säker på vilken konsistens den har. På så sätt ökas produktiviteten medan användningen av energi och material minskas. Samtidigt reduceras mängden avfall och slutprodukten blir mycket mindre sårbar för reklamationer på grund av kvalitetsproblem."

Bildtexter:

Bild 1: Collos sensorer kan placeras i de kritiska stegen av en vätskeprocess för att optimera t.ex. användningen av råmaterial och kemikalier utifrån onlinedata som genereras av analysatorn.

Bild av den nya processen: Collos analysteknik baseras på en kombination av radiofrekvensteknik, signalbehandling, algoritmer och molnteknik. Analysatorn mäter unika egenskaper i vätskan som används för att öka kvaliteten i vätskeprocessen.

Bild 3: Collos analysator kan användas för att mäta onlinebaserad prestandadata i valda vätskefaser för att på så sätt kontinuerligt kunna justera processen så att den löper så smidigt som möjligt. Matti Järveläinen (till vänster), VD och grundare av Collo, och Mikko Tielinen, försäljningschef, presenterar de huvudsakliga delarna i Collos analysator.

 

Collo

Collo är en lösning för att övervaka prestandan i industriella vätskeprocesser, utvecklad av ColloidTek Oy (Collo), grundat år 2017 efter att grundarna och nyckelmedarbetarna bedrivit omfattande vetenskaplig forskning inom mätteknik vid Tammerfors universitet. Collo utvecklar och säljer Collo-tekniken till en rad olika branscher och hjälper kunderna att bättre förstå och utveckla sina vätskeprocesser. Bland kunderna återfinns välkända industriföretag som ABB, Danone, Evonik, LKAB, Element Six, Kemira och Outotec.

 

Kontakt:

Tuuli Potila

+358 10 200 1770
E-mail: tuuli.potila@collo.fi

www.collo.fi

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

ColloidTek Oy


Visiokatu 4,
33720 Tampere,
Finland

+358 10 200 1770

Sales inquiries: sales@collo.fi
Other inquiries: info@collo.fi
Email format: firstname.lastname@collo.fi

www.collo.fi

Publications