Hållbarhet inom Iggesund: Ska vägas in i alla beslut

/INS. De många små stegen betyder väl så mycket som de stora. Så kan man enkelt sammanfatta Iggesund Paperboards miljöarbete. Det lätt att exemplifiera med miljardinvesteringar och deras betydelse. Men det finns också många mindre investeringsbeslut där miljöaspekterna är väl så viktiga. Som den träbro som länkar samman fabriken i Iggesund med avloppsvattenreningen på Skälön.

”Ett långsiktigt miljöarbete handlar mer om många små beslut där miljöaspekter vägs in, än några få stora. I det här fallet var en träbro ett miljömässigt bättre alternativ än en bro av betong, konstaterar Anna Mårtensson, miljöchef vid företagets svenska kartongfabrik, Iggesunds Bruk.

Under drygt hundra år har broar i Sverige främst byggts i stål och betong. Men nu vinner träbroarna terräng. De är lika hållbara som betong, och dessutom vackra. När även miljöargumentet tas med i beräkningen blir träbron ett alternativ att räkna med.

Träbroarnas moderna historia i Norden kan sägas ha påbörjats under 1990-talet. Då enades Sverige, Norge och Finland om att ta fram gemensamma normer och tekniska lösningar för vägbroar av trä, med samma prestanda och livslängd som för broar av stål och betong.

Den hittills längsta träbron som byggts i Sverige är en 230 meter lång gång- och cykelbro i Umeå. Landets äldsta träbro är från 1737 och sträcker sig över Skellefteåälven.

Och i takt med att kunskapen om trä som byggmaterial ökar hos arkitekter och konsulter byggs nu allt fler träbroar.

Så även av Iggesund Paperboard. I samband med att Iggesunds Bruk byggde ut avloppsvattenreningen på Skälön,utanför bruket, beslutades att man skulle ersätta den gamla bron med en ny med bättre bärighet. På det viset skulle lastbilarna ut till ön slippa göra en omväg på drygt nio kilometer.

”Vi räknade snabbt ut att det skulle löna sig med en ny bro, både ekonomiskt och miljömässig”, minns miljöchef Anna Mårtensson.

Att man dessutom valde att bygga bron i trä hade flera orsaker. För det första är Holmen-koncernen, som Iggesund Paperboard tillhör, ett skogsindustriföretag vilket gör att det faller sig naturligt att använda trä som byggmaterial. En bro av trä är också billigare och går snabbare att bygga.

”Men framför allt har trä mindre påverkan på miljön än stål och betong”, konstaterar Anna Mårtensson.

Enligt ett examensarbete från ingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet utmynnar en livscykelanalys för en betongbro, beräknad efter en livslängd på 40 år, inklusive investering, byggprocess och drift, i dubbelt så stora koldioxidutsläpp som en bro byggd av trä. 1915 byggdes en tub i just trä för att försörja bruket med processvatten. Den tuben finns kvar och fungerar alldeles utmärkt även idag. Så att trä är ett hållbart material råder det ingen tvekan om,

Inom Iggesund utgör hållbarhet en hörnsten i arbetet. I varje investering vägs miljöaspekten in, i stort såväl som i smått. Miljöarbetet är inte skilt från verksamheten i övrigt, bra investeringar går alltid hand i hand med bättre miljö.

”Många små förbättringar ger stora miljövinster, med lägre utsläpp och ökade förutsättningar att Iggesund Paperboard också i framtiden ska ledande i processindustrins hållbarhetsliga”, konstaterar Anna Mårtensson.

Summan av alla miljöåtgärder som Iggesunds Bruk hittills genomfört är halverade utsläpp av svavel och stoft och detta på bara ett par år. Och efter brukets betydande investeringar i vattenrening som bland annat lett till att utsläpp av gödande ämnen i vattnet utanför bruket radikalt minskat har vattenkvaliteten förbättrats och det marina ekosystemet har visar tydliga tecken på återhämtning.

Men ännu viktigare är kanske det fokus som sätts på den mänskliga faktorn, att få varje medarbetare att tänka på hur man beter sig, att inte slarva med miljöarbetet.

”Och i allt arbete för ökad hållbarhet ingår även den 128 meter långa, rödmålade träbron till Skälön som ett av många små, men viktiga, steg”, summerar Anna Mårtensson.” Dessutom är den väldigt vacker.”

Fakta: Bron till Skälön är 128 meter, med en köryta på 4500 mm och enkelriktad körbana, försedd med trafikljus. Bron är uppbyggd på hopbultade limträbalkar.

Grundläggande miljöfördelar att bygga med trä är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Det är ofta också både lättare och billigare att bygga i trä än i andra material. Trä är därför ett fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall sett ur ett livscykelperspektiv.

Bildtext: En träbro på ett industriområde ska naturligtvis vara ändamålsenlig och bra ur hållbarhetssynpunkt. Men att den dessutom är vacker är ett extra plus, säger Anna Mårtensson, miljöchef vid Iggesunds Bruk, Iggesund Paperboards svenska fabrik.©Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications