Miljövänlig lösning på problemet med avloppsvatten från fartyg ger nytt hopp åt det marina livet i Östersjön.

Miljöexperter, politiker och allmänhet står alla på samma sida i kampen för att skydda det marina livet i Östersjön, och att skydda havet mot föroreningar. Det finns uppmuntrande tecken på att tekniken kommer till hjälp. Fartygsoperatörerna håller redan på att acceptera moderna avloppsreningssystem, system
som gör det möjligt att behandla allt avloppsvatten från passagerare och besättning tills det är klart som kristall. Det renade vattnet kan släppas ut i havet utan miljörisker. Reningsgraden överträffar all
gällande marin kvalitetsstandard.

Det nya systemet är ett elegant och miljövänligt alternativ till den konventionella lösningen att pumpa över stora

volymer avloppsvatten från fartyg till landbaserade reningsverk. Lösningen kombinerar effektiv förbehandling med biologisk aerob teknik och ett avancerat membranfilter som skiljer ut partiklar ända ner till virusstorlek.

Produkten är framtagen av det finska företaget Evac i Esbo. Den kan installeras vid nybyggnad av fartyg, eller användas vid uppgradering av befintliga fartyg. Som exempel på fördelarna med detta system uppskattar företaget att ett fartyg som normalt behöver tömma sina avloppstankar i hamn tre gånger per vecka med den nya processen bara behöver tömma slam en gång i månaden.

"Vi delar alla målet att skydda Östersjön mot vidare nedsmutsning. Vår teknik tillåter fartygsoperatörerna att göra just detta - men utan att överföra hela bördan till hamnbaserade resurser", säger Juha Kiukas, projektchef vid Evac. "Vi har tillämpat ett långsiktigt angreppssätt och utvecklat en idealisk lösning som dramatiskt minskar behovet av transport av avloppsvatten och som därmed minimerar belastningen på vår miljö i stort."

Sommartid genererar lokala och, internationella kryssningsfartyg, passagerarfärjor och kombifärjor som angör Helsingfors hamn lika mycket avloppsvatten som en stad på 50 000 människor. Detta innebär en hög belastning på hamnens mottagningskapacitet.

"En grundläggande princip för gott miljöarbete är att avfall behandlas där det bildas", förklarar Jari Jokela,
processpecialist vid Evac. Att transport av avloppsvatten om avloppsvatten i hamn är en tidsödande och illaluktande process - och problemen slutar inte med det: Avloppsvattnet tar tar plats, det är potentiellt hälsoskadligt, det avdunstar och det kostar pengar och energi att transportera.


Och väl ankommet till hamnanläggningen ger det upphov till en belastningstopp i reningsanläggningen - där jämnt inflöde är avgörande för processkvaliteten. Är det verkligen rimligt att göra allt detta om det finns alternativ?

Den nya lösningen har utvecklats baserad på en detaljerad studie av hur mycket avloppsvatten och vilka typer av vatten som genereras ombord på fartyg. Systemet har potential för framtida tilläggsfunktioner, som återvinning av "gråvatten" från bostadsdelen för återanvändning i Avloppsvattnet tar - eller urskiljning av näringsämnen som kväve och fosfor som bidrar till algtillväxt. /ins


Information till redaktören:
Evac är ett internationellt företag som ingår i den internationella franska koncernen Zodiac. Evac konstruerar. tillverkar och marknadsför miljövänliga lösningar för insamling och behandling av vatten ombord på fartyg. Kompetent personal, koda konstruktioner och tekniska lösningar av hög kvalitet har gett företaget kontinuerlig tillväxt, såväl i marknadsandelar som i omsättning. Evac Marines nettoomsättning uppgick till 35 MEUR bokföringsåret 2004/2005.

Evac Marines teknik är marknadsledande inom sitt område. Över 30 år i branschen har gett företaget omfattande erfarenhet inom hela området från segelfartyg till lyxiga kryssningsfartyg - och väl över 8 500 referensinstallationer.

Evac Oy, med stöd av övriga Evac-företag och representanter i fler än 40 länder, ansvarar för företagets marina verksamhet över hela världen. Evac Oy är certifierat av Lloyds i enlighet med kvalitetsledningsstandarderna ISO 9001:2000 och miljöstandarderna ISO 14001:2004. Vi har våra lokaler i Esbo, Finland.För ytterligare information, kontakta:
Juha Kiukas
Chef, kundprojekt
Evac Oy, Sveinsdalsvägen 1
FI-02620 Esbo, Finland
Tel.: +358 20 763 0250
Mobil: +358 50 468 7920
E-post: jkiukas@evac.zodiac.com
Fax: +358 20 763 0222

http://www.evac.com

Press release images


Compact and complete, the MBR's small footprint makes it ideal for retrofitting to existing ships, as well as for new vessels where every cubic metre is precious. © Evac

Environmentally aware operators like Finnlines have already taken advantage of Evac's advanced waste water treatment solutions on a baltic ferry m/s Finnclipper. © Finnlines


Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications